“KRuz.uz” сайтына жергиликли пуқаралар тәрепинен келип түскен мүрәжатқа жуўапкер мәкеме тәрепинен рәсмий жуўап:

Өзбекстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлигиниң 2020-жыл 30-март күнги 92-санлы буйрығы ҳәм 2020-жыл 19-апрель күнги 32-02-2/233-санлы көрсетпе хатына тийкар коронавирус инфекциясына тексерилиўи шәрт болған контингентлер топары белгилеп берилген.

Яғный:
1.Емлениў дәўириндеги коронавирус инфекциясы анықланған наўқаслар;
2.Коронавирус инфекциясынан емленип, мекемелерде медициналық реабилитацияға өтип атырғанлар;
3.Коронавирус инфекциясы анықланған наўқаслар менен қәтнаста болғанлар;
4.Эпидемиологиялық жағдай турақсыз, вирус кең тарқалған мәмлекетлерден келгенлер;
5.Карантин мекемелерде карантин бақлаўында болып турған пуқаралар;
6.COVID-19 бойынша клиник-эпидемиологиялық көрсетпеге ийе пуқаралар биринши нәўбетте тексериледи.

Коронавирусқа тест тапсырыўға келген пуқаралардан биринши нәўбетте эпидемиолог врач тәрепинен эпидемиологиялық сорастырыў жумыслары алып барылады ҳәм соннан кейин тестке анализ алынады.

Бүгинниң актуал темасы коронавирус инфекциясына қарсы гүресиў, кеселликтиң тарқалыўының алдын алыў бойынша илажлар алып барылмақта. Соған қарамастан, айырым пуқараларымыз дүнья бойлап ҳәм республикамызда жүз берип атырған унамсыз жағдайларға итибарсызлық пенен қарамақта ҳәм карантин қағыйдаларын бузыўды даўам етпекте. Бул арқалы пуқаралар өзлериниң ҳәм шаңарақ ағзаларының, жақынларының, әтираптағы басқа инсанлардың өмирине қәўип туўдырмақта. Буның айқын мысалы ретинде Қарақалпақстан Республикасы Санитариялық-эпидемиологиялық тынышлық орайына COVID-19 ға тест тапсырыўға келген пуқаралар белгиленген 2 метрлик аралықты сақламай, карантин қағыйдаларын қайта-қайта бузыў жағдайы ушыраспақта (буған видеоға алынған көринис мысал). Оларға бир неше мәрте ескертиўлер берилиўине қарамастан, қағыйдаларға бойсынылмай атыр. Сол жағдайда гезек күтип турған адамлар эпидемиолог врачтың қабыллаўына нәўбет пенен киргизилип атырғаны ескертилиўине қарамастан телефон арқалы «СЭС коронавирусқа анализлерди қабылламаса, қай жер қабылллайды?» деген мазмундағы видеокөринисти социаллық тармаққа тарқатып жиберген. Видеоны көрген болсаңыз, қара кийимли пуқара өзиниң ўазыйпасына кирмейтуғын сораўларға өзинше жуўап қайтармақта.

«Лаборант аз деп отыра берсе, жағдай бүгингиден де аўырласпай ма екен?»

Лаборант қәнигелер аз емес, жеткиликли. Бирақ, ҳәзирги жағдайда емлеўханаларда наўқаслардың көбейип кеткенин инабатқа алған ҳалда, олардың басым көпшилиги кеселлик ошағына кириўине байланыслы денсаўлық жағдайында унамсыз өзгерислер сезилмеген пуқаралардан күтип турыўы соралады.

Бул кеселлик пенен аўырмаў ҳәм басқаларға жуқтырмаў, жеке гигиена қағыйдаларына бойсыныўы, зәрүрлик болмаса үйден шықпастан басқалар менен қатнаста болыўды кемейтиўи, оннан соң аймағымызды сары, жасыл зоналарға өткериў ушын ҳәр бир пуқара өзинде жеке жуўапкершиликти сезиниўи тийис.

Адамлар Қарақалпақстан Республикасы Санитариялық-эпидемиологиялық тынышлық орайына, тилекке қарсы, айырым пуқараларымыз денсаўлық жағдайы жақсы болыўына қарамастан, коронавирусқа тест тапсырыў мақсетинде бул жерге 2-3 мәрте келип, адамлар менен 2 метр аралықты сақламай, ақыбетинде кеселликти өзине жуқтырып алыў халатлары ушыраспақта. Сондай-ақ, олар сыртта топланып, тийкарсыз жәнжел шығарып, медицина хызметкерлериниң жумыс ислеўине тосқынлық етип, емлеўханаларда кеселлик пенен гүресип атырған наўқасларға салыстырғанда жағдайлары анағурлым жақсы болыўына қарамастан, кеселликтиң тарқалыў кәўипи күшли болған орынға келип, адамлардың нәзерлерин өзлерине қаратыўға урынбақта.

Ҳүрметли пуқаралар!

Ғалаба хабар қураллары арқалы қайта-қайта тәкирарлап айтылып киятырған “Үйде қалың!” шақырығына бойсынып, өзиңизди өзиңиз жеккелеўиңизди (изоляциялаўыңызды), азық-аўқат ҳәм дәри-дәрмақ сатып алыў ушын көшеге шыққаныңызда жүзиңизге нықап тағып, қолыңызды жақсылап сабынлап жуўып, сырттан келгениңизде сыртқы кийимлериңизди тез алмастырып, бийкарға көшеге шықпаўыңызды, адамлар менен топланысып бир жерде отырмаўыңызды сораймыз!

Тийкарсыз түрде ҳаўлықпастан, карантин қағыйдаларына қатаң түрде бойсынып өз денсаўлығыңызды сақласаңыз, өзиңизге, шаңарақ ағзаларыңыз бенен жақын туўысқанларыңыздың өмирин қәўип астында қалдырмаған ҳәм солай етип, мәмлекетке жәрдем берген боласыз!

Қарақалпақстан Республикасы Санитариялық-эпидемиологиялық тынышлық орайы жәмийетшилик пенен бирге ислесиў бөлими.