Ботулизм кеселлиги

Ботулизм – булшық етлердиң параличине (лəң) алып келетуғын кеселлик. Бул кеселлик botulina бактериялары тәрепинен ислеп шығарылған ботулиник токсин сыпатында танылған нейротоксин себепли жузеге келеди.

Ботулизм қәншелик ҳәўипли?

Botulina нейротоксини ең кушли ҳәм өлимге алып келиўши токсинлерден бири есапланады. Ботулизмниң ҳәмме тури өлимге алып келиўи мумкин ҳәм бул жағдай айрықша жағдай есапланады.

Ботулизмниң белгилери:

Тийкарғы (классик) белгилери:

– көздиң булдырап көриўи;

– Қабақлардың асылып қалыўы;

– Сөйлеўдиң қыйынласыўы;

– Жутыныўдағы қыйыншылықлар;

– Булшық етлердиң босасыўы:

Қосымша белгилери:

– Бас айланыўы;

– Шаршаў;

-Иштиң қаталаўы;

– Қарында аўырыў;

– Кеўил айныў;

– Қусыў;

– Силекей ағыўы;

– Сөйлеўде қыйыншылықлар;

– Жутыныўдың қыйынласыўы;

– Дем алыўдың қыйынласыўы;

– Сидиктиң усланып турыўы;

Ботулизм қанша ўақыттан кейин пайда болады?

Ботулизм кеселлиги әдетте зиянланған аўқатты жегеннен кейин дәслепки белгилери            6 саат яки узағы менен 10 куннен кейин пайда болыўы мумкин. Себеби  нейротоксин организмге қəншели дəрежеде көп муғдарда тукелигине ҳəм организмниң иммунитетине байланыслы дəслепки белгилери тез яки узақ ўақыттан кейин пайда болыўы мумкин.

Ботулизмниң даўасы:

Тийкарғы ҳəм қосымша белгилер пайда болғанлығын сезсеңиз тезлик бенен шипакерге муражат етиў.

Ботулизмниң ақибетлари қандай?

Ботулизм дем алыў жоллары булшық етлерин босастырып, дем алыўдың жоғалыўы себепли өлимге алып келиўи мумкин.

Ботулизмниң алдын алыў мумкинбе?

–  Консерва өнимлерин уй шараятында таярламаў.

– Таяр консерва өнимлерин дуканлардан алмастан алдын оның жарамлылық муддетине ҳəм қақпағының исинбегенлигине (бомбаж) итибар бериў.

– Таяр консерваланған өнимлер егер исинген болса, басым астында турғандай болса яки жағымсыз ийис шығарса, таслап жибериў керек. Бундай консерва өнимлерин жеп көриўге ҳəрекет етпең!

      Кегейли районлық Мəмлекетлик

санитария эпидемиология бақлаў орайы

                  санитария врачы:                                                                   А.Турениязов