Шоманай районы жәмийетшилик пенен ислесиў бөлими

       Шоманай районы СЭТ ҳәм ЖС бөлими тәрепинен район халқыныӊ санитария-эпидемиологиялық тынышлығын тәмийинлеў жумыслары 2021-жыл ушын ислеп шығылған реже тийкарында алып барылмақта. Бунда еӊ биринши нәўбетте коронавирус инфекциясы эпидемиясын тоқтатыўға қаратылған болып, инфекцияға қарсы шаншыў илажларын өткериўге таярлық жумыслары басланып, тийисли контингентлер дизими қәлиплестирилип атыр.
Жуқпалы ҳәм паразитар кеселликлердиң алдын алыў бойынша мәжбүрий түрде дәслепки ҳәм дәўирлик медициналық көриктен өткерилип, шөлкемлескен мәкемелерде ислеўши бөлимниң бактериология ҳәм паразитология лабораториялары тәрепинен турақлы түрде хызмет көрсетип келинбекте. Сондай-ақ, халық арасында санитария-эпидемиологиялық түсиндириў жумыслары даўам еттирилип «Моншақлы», «Мәденият», «Таза-базар» МПЖларда үйме-үй кирип, пуқарлар менен сәўбетлер өтерилип жуқпалы кеселликлер ҳәм аўқаттан зәҳәрлениўлер бойынша хабардарлығы асырылмақта.
Район аймағында жуқпалы кеселликлер дизимге алынған жағдайда бул кеселликлердиң эпидемиологиялық ошақларына барылып эпидемияға қарсы ҳәм дезинфекция илажлары өткерилмекте.