АИЖС-кеселлигинен сакланайык.

АИЖС-адам иммунитет жетиспеушилиги синдромы.  АИВ-антрапоноз жукпалы кеселлик болып адам иммун системасынын зыянланыўы менен характерленеди, кеселлик астелик пенен кешеди ҳам артырылған иммун жетиспеўшилиги белгилери пайда болғанша раўажланады. 1982-жылы АҚШ илимпазы Годтлиб илимге артырылған иммунитет жетиспеўшилиги синдромы тусинигин киргизди. 1983-жылы Франция илимпазы Л. Монтанье усы кеселлик бойынша  илимге жанадан маглыумат киргизди. Усы илимпазлардан алып барган жумыслары натийжесинде  1986жылы  май айында «Халыкара вируслар токсономия шолкеми» усынысы менен АИВ термини  артыкша иммунитет вирусы илимге киргизилген. Илимде кеселликтин келип шыгыу  тарыйхы бойынша бир-неше болжаулар бар. Кеселлик аййем заманлардан бар болып хазирги кунге келип кеселлик адамлар арасында ушрасып атырганлыгы, жане бир болжауда  болса кеселликлерге карсы лаборатория усылында  ойлап табылган вируслардын кери тасири натийжесинде келип шыгыуы болжанады. АИВ вирусы  сырткы орталыкка шыдамсыз болып ол 56Сте 30 минут ишинде, кыздырылганда кайнатканда 1-5 минут дауамында хам дезинфекциялаушы затлар тасиринде тез набыт болады. Кеселлик дереги АИВ жуктырган адам.

Хазирги кунде АИВ 3 турли жол менен жугыуы далилленген.

1) Табиий жугыу жолы жынсый (Тиккелей катнас)

2) Вертикал ягный анадан балага отиу

3) Паринтерал жол ягный АИВ менен зыянланган кан хам каннын орнын басыушы  препаратлар куйыу,  токыма, органларды коширип откизиуде хамде тамыр ишине инекция кылыуда стерилленбеген шприц хам ийнелерден пайдаланыу.

АИВ вирусы адам организиминин иммун системасын  зыянлайды хам усынын натийжесинде  организмнин сырткы орталыктын карсы тураклыгын жогалтады. АИВ инфекциясы ен акыргы баскышында АИЖС ягный артырылган иммунитет жетиспеушилиги синдромы менен жуумакланады. АИВ инфекциясын аныклау ушын лабораториялык анализге кан алынады, бул ис-илажлар поликлиника хам АИЖСка карсы гуресиу орайында амелге асырылады. Тест ушын кан  тапсырып атырган шахс  хаккындагы маглыуматлар ананим турде  амелге асырылады. АИВ инфекциясынан сакланыу ушын хар биримизден зыянлы  адетлерден узак болыу хам тартипли омир суриу талап етиледи.

Пухаралар медициналык процедураларды калеген орынларда емес, лицензияга ийе медциналык мамлекетлик ягный мамлекетлик емес мекемелерде алып, колланылатугын медициналык инструментлердин зыянсыз екенлигине коз жеткизиу ушын талап етип, сорап барса бирканша колайсыз жагдайлардын алдын алып жукпалы кеселликлерди озине жуктырып алмаган болар еди. Хар бир инсан саглам бала, саглам ана, саглам шанарак, саглам жамийет дастурине амел кылса мамлекетимиздин рауажланыуына  озлерини салмаклы улесин коскан деп есапласак болады.

   Хожели районы Мамлекетлик Санитария-Эпидемиология

Баклау Орайы Эпидемиология болими врач эпидемиологы:                              М.Нурабуллаева