Музқаймақ өнимлерин қабыллаўда итибарлы болың!

Ыссы күнлер басланыўы менен адамлар көп топланатуғын орынларда салқын басыўшы өнимлер қатарында музқаймақ өнимлери саўдасы көбейе баслайды. Ыссы күнлерде музқаймақ өнимлерин шаңарақ ағзаларымыз бенен бирге қабыллаймыз. Бирақ, усындай күнлерде музқаймақ өнимлерин қабыллаў арқалы, өткир асқазан-ишек кеселликлерине шатылыў қәўипи, қуўанышлы күнлериңизди тәшўишке айландырыўы мүмкин. Сол себептен бул өнимниң таярланыўы, сапасы ҳаққында азғана мағлыўматқа ийе болыў мақсетке муўапық болады.

Музқаймақ – тәбийий писирилген сүт, қаймақ, қойыўластырылған яки қурғақ сүт, ләблеби қанты, дәм ҳәм ийис бериўши түрли затлар (какао, бадам, кишмиш, ванилин, ғоза ҳәм басқалар), стабилизаторлар (агар-агар, желатин) ҳәм ҳаўаның музлатылған араласпасы қосылыўынан ибарат өним есапланады. Бул араласпа арнаўлы аппаратлар – фрезерлер яки музқаймақ цехлеринде музлатып көпиртириледи. Музқаймақтың азықлық баҳасы жоқары болып, оның қурамында 3-4% әтирапында белок, 10-15% май болады. 100 гр музқаймақта орташа 150 мг кальций, 100мг фосфор бар. Олардың салыстырмасы 1:0,7 ге тең. Соның ушын музкаймақ балалар ҳәм өспиримлерге жүдә пайдалы.
Музқаймақ өними тез бузылыўшы өнимлер қатарына киргенлиги себепли, оны таярлаў, сақлаў, тасыў ҳәм тарқатыў процесслеринде санитария-гигиена қағыйдалары сақланбаса музқаймақ өними асқазан-ишек кеселлиги қозғатыўшылары менен патасланыўы мүмкин. Музқаймақ таярлаў процессинде өнимге қосылатуғын писирилген сүт, қосымшалар яғный дәм бериўши затлар (ароматизаторлар) ислеп шығарыў шәраяты белгисиз жерлерден келтирилгенде, мүддети өткен өнимлер қосылғанда, таярлаў процессинде технологиялық исбе-изликти сақламағанда, сақлаў, тасыў ҳәмде тарқатыў процессинде санитария-гигиена қағыйдаларына толық әмел етпегенде, ислеўши хызметкерлер медициналық көриктен өтпестен, жеке гигиена талапларын сақламаған орынларда сатылып турған фрезерли үскенелерде сатылып турған музқаймақ өнимлерин қабыллаў нәтийжесинде аўқаттан зәҳәрлениў жағдайлары ушырасыў итималлығы жоқарылайды.
Сол себептен музқаймақ өнимлеринен зәҳәрлениўдиң алдын алыўда бир қатар талапларға итибарлы болыўымыз шәрт:
1 Музқаймақ өнимин тек ғана турақлы саўда шақапшасынан ҳәм ол жердиң тазалығына, ислеўши жумысшылардың азадалығына, пайдаланылып атырған әспаб-үскенелердиң жағдайына итибар бериўиңизди;
2 Қапланған музқаймақ өнимлериниң сапасы ҳәм қәўипсизлигин тастыйықлаўшы ҳүжжетлери бар-жоқлығына;
3 Қапланған музқаймақ өнимлер тийисли температурада, музлатқышта сақланыўына, жарамлылық мүддетине итибар бериң;
4 Көше бойларында, белгиленбеген орынларда фрезерли үскенелерде сатылып турған музқаймақ өнимлерин сатып алмаң;
5 Ерип қалған, пүтинлиги бузылған музкаймақ өнимлерин сатып алмаң;
Есте сақлаң! Өзиңиз ҳәм шаңарақ ағзаларыңыз саламатлығын сақлаў өз қолыңызда екенлигин ҳасла яддан шығармаң!

Қарақалпақстан Республикасы
Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм
жәмийет саламатлығы басқармасы Аўқатланыў гигиенасы
бөлими санитария врачы: Ф.Ажимов