ЗАМАРЫҚТАН ЗӘХӘРЛЕНИӮДЕН САҚЛАНЫҢ!

Бәӽәр мәўсиминде жаўын ӽәм қуяшлы күнлер тәсиринде таў қырларда, парк, салма ӽәм жап бойларында, үлкен жол жағаларында уйлеримиз дөгерегинде ӽәр қыйлы замарықларды көп ушыратыўымыз мумкин. Бул замарық жеўди жақсы көретуғынлар ушын қолай болып, соның менен байланыслы көше бойларында, автомагистрал жол жағаларында базы шахслар тәрепинен қаӯипсизлиги кепилленбеген, жеўге жарамсыз есапланған зәӽәрли замарықларды сатып отырғанлығына көзимиз түседи, замарықларды сатып алып атырған ӽәм саламатлығын қәӯип астына қойып атырған инсанлар да кем емес.
Медицина статистикасында көп жыллық гүзетиўлер соны көрсетеди базы жағдайларда автомагистраль жол жағаларынан, пайдаланбай турған аэропортлар, жанылғы-май саклаӯ мекемелери аймақларынан, зәҳәрли химиялық затлар саклаў орынлары әтирапларынан замарықты терип жеў менен байланыслы зәӽәрлениўлер ҳәттеки өлим жағдайларын да келтирип шығарады.Себеби бул аймақлардағы зәӽәрли затлар, транспортлардан ажыралып шыққан ийис гәзи ӽәм баска химиялық бирикпелерди жабайы замарықлар өзине жыйнап алады ӽәм бир қарағанда қәўипсиз болып көринген замарық да зәӽәрли замарыққа айланып қалыўы мумкин. Замарықтың жабайы түрлерин билместен , бир-биринен ажырата алмастан олардан консерва, дузлама ӽәм ӽәр қыйлы аўқатлар таярлап, қабыл қылыў жүдә қәўипли екенлигин естен шығармаўымыз керек. Замарықтан зәӽәрлениў әсиресе жасы үлкенлер ӽәм балаларда өткир басланып, аўыр ақыбетлерге алып келиўи мүмкин. Зәҳәрлениў белгилери 3-5 сааттан 20-24 саатқа шекем жасырын дәўирге ийе болып кеселликтиң симптомлары 1-2 саат өткеннен кейин жүзеге шыға баслайды. Бунда наўқастың дәслеп нерв системасында өзгерислер, көп терлеў, силекей ӽәм көзден жас ағыўы сыяқлы белгилер пайда болады. Тамыр урыўы төменлеседи, наӯқасларда қалтыраў, сандырақлаў, көз қарашығының кеңейиўи яки тарайыўы гүзетиледи. Бундай жағдайларда өз ӯақтында көрсетилген медициналық жәрдем үлкен нәтийже бериӯи мүмкин ӽәм наӯқас 1-2 күнде саўалып кетеди. Зәҳәрлениў жағдайлары гүзетилгенде өз ӯақтында емлеў илажлары әмелге асырылмаса, наӯқастың жағдайы аўырласады нәтийжеде өлим жағдайына алып келиўи мүмкин. Бундай жағдайлардың алдын алыў ушын зәӽәрли ӽәм зәӽәрсиз замарықларды ажырата билиў керек. Бирақ ӽәзирги ӯақытта бир қарағанда оларды парықлап болмайды. Буның үстине егер ол белгиленбеген орынларда сатылса, қәўипсизлиги кепилленбеген болса, бул замарықты сатып алмаң. Егер оны сатып алсақ, аукатлық ретинде пайдалансақ, тек өзимиздиғана емес, перзентлеримиз ӽәм жақынларымыз өмирин қәўипке койған боламыз. Егерде замарық жеўди қәлесеңиз, базарларда белгиленген орынлардан ӽәм саӯда дүканларынан сыпаты кепилленген, гигиеник сертификатына ийе болған замарықты сатып алың.
Қәнийге сыпатында соны айтып өтиўим керек, жабайы түрде өскен замарықлар менен байланыслы зәхәрлениў жагдайлары инсанлардың итибарсызлыгы себепли көп ушырап турады.
Ҳәр бир инсан өз саламатлығы ушын өзи жуўапкер екенлигин умытпаң.

Қонырат районы санитария эпидемиология
тынышлық ӽәм жәмийет саламатлығы бөлими
санитария врачы: У.Артикова