Билесизбе қол жуӯыӯ- бизди көплеген кеселликлерден сақлайды.

Қол жуӯыӯ-сыяқлы әпиӯайы ҳәрекет үйде, жумыста, балалар бақшалары, мектеплер ҳәм емлеӯханаларда ҳәр түрли инфекция ҳәм кеселликлердиң алдын алыӯда ең нәтийжели усыллардан бири. Таза қоллар вирус ҳәм микроблар жуғыӯына ҳәм олардың жәмийетшилик арасында тарқалыӯына жол қоймайды.
Қолларымыз организм, аӯыз, мурыннан шығатуғын ҳәр қыйлы ажыралмаларға, нажасқа тийеди, наӯқасланған адамлардың вируслары жуққан буйымлар менен қатнаста болады. Сонлықтан қолларды тез-тез ағын суӯда сабын менен жақсылап жуӯыӯ, таза ямаса бир мәртелик салфеткалардан пайдаланыӯ механик жол менен потенциал кеселлик тарқатыӯшыларын жоқ етеди. Сондай-ақ, сабын кеселлик тарқатыӯшыларын жоқ етиӯ менен бирге, қоллардағы вируслардыда өлтиреди. Иззертлеӯлердиң нәтийжесине көре қолды суӯ ҳәм сабын жәрдеминде жақсылап жуӯыӯ ишек кеселликлери ҳәм диарея менен кеселлениӯшилик жағдайларын 31 пайызға, дем алыӯ жоллары кеселликлерин 21 пайызға кемейтеди.
Қызықлы фактлар:
-Таза қол ишинде микроблар 10 минут ишинде өледи.. Егер қол патас болса микроблар 95 пайыз жағдайда тири қалады, буннан тысқары активлик пенен көбейеди.
-Биринши мәрте қол сабынланғанда, қол терисиндеги микроблар жуӯылып кетеди, екинши мәртесинде болса, териден ашылған тесиклерденде микроблар шығып кетеди.
Қолды қалай жуӯса туӯры болады?

-Қолларды барқулла аӯқатланыӯдан, балаларға аӯқат бериӯден алдын ҳәм ҳәжжетханаға кирип шыққаннан кейин жақсылап жуӯыӯ керек.
-Қолларды жуӯыӯ кеминде 30 минут даӯам етиӯи керек.
-Қолларды әлбетте сабынлап жуӯыӯ зәрүр.
-Қолларды еки мәрте сабынлаӯ керек, тийкарғы итибарды бармақлар аралығы ҳәм тырнақлар астына қаратың, себеби микроблар тырнақлар астында көп болады.
-Билеклерди жақсылап жуӯың.
-Қолларды жумсақ салфеткада жақсылап артың, себеби, бактериялар жыллы ҳәм ығал орталықта көбейиӯди жақсы көреди.
-Салфеткаларыңызды иләжи барынша тез-тез алмастырың, сндай-ақ, шаңарақ ағзаларыңыздың ҳәр биринде бөлек салфетка болғаны мақул.

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет саламатлығы басқармасының жәмийетшилик пенен ислесиӯ бөлими.