Атыз мийнеткешлериниң гигиенасы

Ҳәзирги кунлери республикамыздың аўыл хожалығы мийнеткешлери пахтадан жетистирилген мол зурәәтти өз ўақтында сепситпей жыйнап алыў ушын қызғын мийнет етип атырған бир ўақытта олардың денсаўлығын қорғаў, ҳәр бир мийнеткештиң мийнетке жарамлылығын тәмийнлеў улкен әҳмийетке ийе. Сонлықтан усы шешиўши мапазда халқымыздың жыйын-теримге қатнасып атырғанлығы, олар арасында ҳәр қыйлы кеселликлердиң пайда болыўы ҳәм тарқалыўының алдын алыў бойынша  барлық зәрурли илажларды шөлкемлестириў ҳәм қадағалаў-денсаўлықты сақлаў хызметкерлериниң баслы ўазыйпасы. Буның ушын жыйын-терим журип атырған атыз басларына, дала шертеклерине медицина хызметкерлери бекитилип, олар мийнеткешлерге медициналық жәрдем бериў, жәмийетлик ҳәм жеке гигиена қағыйдаларын сақлаў бойынша жағдайлардын болыўын қадағалаў керек. Биринши гезекте, атыз басларында адамлардың ишиўи ушын қайнатылған суў зәрур. Себеби, ҳәзирги  ўақытта Республикамызда сары аўырыў, жуқпалы асқазан-ишек кеселликлери сийрек те болса ушырасып турыпты. Сонлықтан қам суў ишиў усы кеселликлердиң тарқалыўына, сондай-ақ, өкпе-тамақ кеселликлериниң пайда болыўына алып  келиўи мумкин. Суўды қайнатқанда жуқпалы кеселликлердиң микроблары набыт болыўы менен бирге онын қурамындағы артықмаш дузлардың шөгип, тазаланыўына да шараят жарататуғын болғандықтан бул жерлерде тазалыққа кутә итибар берилиўи шәрт. Аўқатланыўдан алдын қолларды сабынлап жуўыў керек. Аўысып қалған, тез бузылатуғын аўқатларды адамларға тарқатыўға болмайды, бундай аўқатлар олардың зәҳәрлениўине алып келеди. Жыйын-терим жумысларында жәрдемге келген көмекши қала халқына қолайлы жағдайлар жаратып берилиўи тийис. Олар көпшилик болып бир жерде жасағанлықтан ҳәр қыйлы жуқпалы кеселликлердин пайда болыў ҳәм тарқалыў қәўпи жоқары болады.  Көмекшилердиң жатақ жайларын таза сақлаўды ҳәм көрпе-төсеклерин ашық ҳаўада қағып-тазалап шамаллатып турыўды мәсләҳәт етемиз. Жумыстан сон устки-уийимлерди жақсылап қағыў ҳәм аяқ-кийимлерди тазалаў, жуўыныў керек. Көмекшилер уйқылардан алдын қолларын жыллы суў менен жуўып, глицерин, ввазелин майын ямаса арнаўлы кремлер жагып жатса қолларда ҳәр қыйлы жаралардың пайда болыўының алдын алған болады. Жыйын-терим мапазында хожалық басшылары мийнеткешлерге қолайлы жағдайлар дузип, денсаўлықты сақлаў хызметти дурыс шөлкемлестирип, ҳәр бир адам тазалык қәделерине итибар берип мийнет етсе,  зурәәтти тез кун ишинде жыйнап алыўға, халықтың арасында аўырыўшылықтың алдын алыўға ерисемиз. Мийнет гигиена. Токсикология ҳәм  зәҳәрли химикатлар бөлими сан врачы:                         Д. Умарова