Trixofitiya keselligi haqqinda neni bilemiz

Trixofitiya – zamariqlar shaqiriwshi, tirnaq, shash ha’m tirnaqlardin’ ziyanlaniwi menen xarakterleniwshi juqpali kesellik. Trixofitiyani parazit zamariqlardin’  bir neshe tu’ri qoʻzgʻatadi. Olardan ayrimlari tek adamda parazitlik etip, Trixofitiyanin’ ju’zeki formasin keltirip shig’aradi. Basqalari, tiykarinan, haywanlar (tishqan, kalamush, siyir, at, qoy ha’m basqalar)da parazitlik qiladi; Trixofitiya menen ziyanlang’an  adamlarda onin’ shuqir formasi payda boladi.

Trixofitiya menen tiykarinan  balalar kesellenedi. Bunda teri ha’m bastin’ shashli bo’limi ko’birek ziyanlanadi. Kesellik salamat adamg’a nawqastan yaki onin’ buyimlari (bas kiyim, tarsq ha’m basqalar)dan oʻtedi. Zamariq sporalari tu’sken terida 5—7 ku’nnen keyin domalaq qizil isingen dagʻ payda bolip, tezde u’lkenlesedi ha’m kepeklenedi. Bastin’ shashli bo’limindegi zamariqlar teriden tezde shashqa oʻtedi. Shash talalarinin’ tu’si oʻzgeredi, sing’ish bolip qaladi, ziyanlang’an jerdegi talalar toʻgilip ketedi, tirnaqlar da  ziyanlanadi.

Infiltrativ-irinli trixofitiya. Ashiq qizgish rendegi shetleri aniq koriniwshi domalaq daq, son olar ulkeyip isik payda etedi. Tiykarinan shash folikullarinda irin jiynaladi. Bul protsessler dawaminda temperatura koteriliwi, limfa tuyinlerinin ulkeyiwi ham uliwma halsizlik guzetiledi.

Shuqir Trixofitiyada adam denesinde ha’m bastin’ shashli bo’limlerinde irin’li jara (Abssess) payds boladi. Olar awrip, nawqastin’ uliwma ahwali jamanlasadi, ayrim jag’daylarda temperaturasi koʻteriledi. Trixofitiyanin’ shuqir formasi koʻbinshe su’t sawiwshilarda ha’m shopanlarda ku’zetilekdi.

Profilaktikasi:

  1. Kesellengen adam ha’m haywanlar menen kontaktta boliwdan saqlaniw;
  2. Jeke gigiena qag’iydalarina a’mel etiw;
  3. Duris awqatlaniw ta’rtibine a’mel etiw, ratsionda vitaminlerge bay awqatlardi ko’beytiw;
  4. U’y haywanlarin o’z waqtinda veterinar ko’riginem o’tkeeip turiw;
  5. Medicinaliq ko’rikten o’z waqtinda o’tip turiw;
  6. Shashta’rezxana, sauna, sport kompleksi, miymanxana ha’m jataqxanalarda profilaktik sanitar gigienaliq dezinfeksiya o’tkeriw.